Privacy Disclaimer

GDPR / AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in voege. In het kader van de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR), willen wij u meedelen dat wij uw
persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending (zoals o.a. elektronische
facturen), verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen.
Drukkerij Baudoin verbindt zich ertoe :
- de persoonlijke levenssfeer van Europese burgers van wie persoonsgegevens worden
verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van
onjuiste gegevens;
- te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
waarvoor ze verzameld zijn;
- de rechten van de betrokkenen te waarborgen.
Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving hebben slechts
toegang tot de persoonsgegevens: degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of
leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die
daarbij noodzakelijk zijn betrokken.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 7 jaren na de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk
zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren :
- per email: info@drukkerijbaudoin.be
- schriftelijk naar volgend postadres: Poederleesteenweg 108, 2460 Kasterlee (België)
- u kan zich uitschrijven per email: info@drukkerijbaudoin.be
Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de
uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens
niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan u hierover klacht indienen bij de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend onder de benaming Privacy
Commissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op
https://www.privacycommission.be.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Baudoin grafische groep verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert Baudoin grafische groep alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. In bepaalde gevallen maakt Baudoin grafische groep van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:
om met de klant te communiceren
om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Baudoin grafische groep
om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse)
om problemen en misbruiken te kunnen opsporen

Deze informatie kan door Baudoin grafische groep gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Baudoin grafische groep verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Baudoin grafische groep beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Baudoin grafische groep is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Baudoin grafische groep .

Wijzigingen aan de Baudoin grafische groep Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie - die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website - is steeds terug te vinden op http://www.drukkerijbaudoin.be/privacy.